Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

Kejtikey

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Kejtikey
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Camus, Dżuma
Reposted fromelloko elloko vianoexpectations noexpectations

April 13 2017

Kejtikey
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
Kejtikey
2615 8977 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit

March 21 2017

Kejtikey
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapiehus piehus
Kejtikey
Kejtikey
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viapiehus piehus

March 19 2017

Kejtikey
0713 c93a 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit

May 13 2015

Kejtikey
6774 3d5a
Reposted frommartynkowa martynkowa viahairstyles hairstyles
Kejtikey
7187 cf87
Reposted frommartynkowa martynkowa viahairstyles hairstyles
Kejtikey
1125 c4e4
Reposted frommartynkowa martynkowa viahairstyles hairstyles
Kejtikey
2412 d638 500
Reposted frommiischa miischa viahairstyles hairstyles
Kejtikey
0210 1587 500
Reposted fromGodislove Godislove viahairstyles hairstyles
Kejtikey
3141 8582 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahairstyles hairstyles
Kejtikey
3579 1694
Reposted frommartynkowa martynkowa viahairstyles hairstyles
Kejtikey
4374 988e
Reposted fromdzieckopiatku dzieckopiatku viachildren children
Kejtikey
4197 c3df
Reposted fromdzieckopiatku dzieckopiatku viachildren children
5589 ce9f 500
Reposted fromyamigirl yamigirl viachildren children
Kejtikey
9255 184a
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viachildren children
7484 3414 500
Reposted fromyamigirl yamigirl viachildren children
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl